wtorek, 10 stycznia 2012

Podaję Wam kilka wskazówek jak szybko rozwinąć sojusz

Some tips how to quickly develop an alliance


- aktywna i ciągła wymiana informacji między graczami /
active and continuous exchange of information between players
- wspólne ustalenia odnośnie przesyłania wsparcia zarówno militarnego jak i gospodarczego, oparte na doświadczeniu gracza prowadzącego /
* common arrangements for sending support to both: military and economicbased on experience of leading player
- wspólne działania rozwijające zdolności rozwoju i wzajemnych walk (walki ustalane z generałem sektora dla bezpieczeństwa sojuszu) /
joint actions to develop capacity for development and mutual fights (fights scheduled of general industry safety alliance)


Wdrażanie "najmłodszych" w sytuację sojuszu i możliwości jakie to za sobą niesie: /
* Implementation of the "youngest" in the situation of the alliance and the opportunities it brings:


- kierowanie działaniami gracza w sposób umożliwiający mu realizowanie własnych planów na grę /
direction of the player to allow him to pursue their own plans for the game
- pomoc w realizacji celów które chciałby zrealizować podopieczny /
assistance in achieving purpose, which would like to achieve ward


PODZENIA / Good Luck :):):)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz